دانلود تحقیق در موردتكتونيك سيستان

نام فایل : تكتونيك سيستان فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 24 حجم : 1 مگابایت زمين درزسيستان وجايگاه دو مجموعه افيوليتي ( رتوك ، نه ) و مجموعه رسوبي ( سفيدابه ) ميان دو بلوك لوت و افغان ( تيرول و همكاران 1983 ) تكتونيك ايران موضوع تحقيق : تكتونيك سيستدانلود تحقیق در موردتكتونيك سيستان|50526394|xmq|
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود تحقیق در موردتكتونيك سيستان

نام فایل : تكتونيك سيستان


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 24


حجم : 1 مگابایتزمين درزسيستان وجايگاه دو مجموعه
افيوليتي ( رتوك ، نه ) و مجموعه
رسوبي ( سفيدابه ) ميان دو بلوك لوت
و افغان ( تيرول و همكاران 1983 )

تكتونيك ايران

موضوع تحقيق : تكتونيك سيستانچينه شناسي عمومي ايالت ساختاري سيستان
بطور كلي از نظرچينه سنگي زون سيستان يك واحد آميزه اي – فليشي است كه به شدت خرد شده ودرهم ريخته مي باشد. بنابراين اين پهنه را ميتوان در دو گروه رسوبات فليشي – آذرآواري مشابه رسوبات حوضه هاي پيش كماني با دگرريختي شديد و منشورهاي بهم افزوده ملانژي – فليشي برش خورده مورد بررسي قرار داد. كه گروه ملانژي –فليشي متعلق به كرتاسه ي پسين بوده وگروه فليشي – آتشفشاني متعلق به
ترشياري مي باشند.
گروه آميزه اي – فليشي : اين واحد سنگ چينه اي از جنوب بيرجند تا جنوب زاهدان ادامه داشته و نسبت گسترش آن در طول پهنه ي سيستان
پراكندگي مختلفي را نشان مي دهد. قديميترين واحد سنگي شناخته شده در سيستان آهكهاي اربيتولين داربوده كه درشمال شرق زون درمجاورت بلوك
افغان رخنمون دارند و آهكهاي توده اي برنگ آبي روشن و تبلور يافته با لايه بندي نامشخص حاوي فسيل اربيتولين ميباشد.سن اين آهكها نئوكومين تا آپسين ميباشد ولي ارتباط اين آهكها با گروه آميزه اي- فليشي نامشخص وگسل خورده ميباشد.گروه ملانژي- فليشي كرتاسه كه با افيوليت ملانژهاي شديداَ برش خورده شروع ميشود هيچ گونه نظم چينه اي را دارا نمي باشد بلكه اين بخش مجموعه ي درهمي از سنگهاي الترابازيك و رسوبي است كه آن را تحت عنوان آميزه ي افيوليتي ،آميزه ي رنگين معرفي كرده اند.
اين بخش را سنگهاي اولترامافيك ،مافيك و سنگهاي رسوبي مناطق عميق دريا مانند آهكهاي پلاژيك ،شيلهاي قرمزرنگ راديولردارو...تشكيل ميدهند. با توجه به اينكه آهكهاي پلاژيك به سن ماستريشتين بصورت عدسي دربين رسوبات روي سنگهاي اولترامافيك قراردارند سن آميزه رادراين منطقه به كرتاسه ي پسين نسبت ميدهند . با توجه به شواهد سنگ شناسي اين بخش
كه تشابه زيادي به تركيب پوسته هاي اقيانوسي دارد وجايگزين شدن كامل قطعه اي از پوسته ي اقيانوسي برلبه قاره درصورتيكه متحمل برش ودرهم ريختگي نشده باشد به آن مجموعه سنگي زمينساختي واژه افيوليت اطلاق ميشود . لذا با توجه به شواهد سنگ شناسي اين بخش به افيوليتها با در
نظرنگرفتن درهم ريختگي وقطعات بيگانه كه دراين منطقه ديده مي شوند بهتراست بجاي واژه آميزه از واژه آميزه ي افيوليتي(افيوليت درهم ريخته) استفاده كنيم.


دركنار واحد آميزه افيوليتي ترادف ضخيمي ازشيل و ماسه سنگ همراه
تداخلهايي ازآهك ديده ميشود كه در بيشتر نقاط در اثر اعمال فرايند هاي
تكتونيكي دگرگون شده و به فيليت و اسليت تبديل شده اند كه به دليل تحمل
برش شديد نظم چينه شناسي آنها بهم خورده است. اين واحد رسوبي كه
نشانگر يك محيط آشفته كم عمق ميباشد داراي سن كرتاسه فوقاني تا اوايل
ترشياري ميباشد كه به اين مجموعه سنگي زمين ساختي رخساره ي فليش
كرتاسه پسين اطلاق مي شود.
گروه فليشي – آتشفشاني :
اين گروه سنگي زمين ساختي دربخش شرقي و جنوبي پهنه ي سيستان ازگسترش بيشتري برخوردار بوده و نشان دهنده ي يك حوضه ي پيش
كماني (Forarc) مي باشند. اين گروه شامل ترادف بسيار ضعيفي از
سنگهاي رسوبي آواري نظير شيل و ماسه سنگ با تداخلهايي ازآهكهاي
لايه نازك و همچنين آهكهاي نوموليت دار مي باشند كه در بين اينها
سيلهايي با تركيب بازيك تا حد واسط ديده مي شود. اين مجموعه سنگي
در حاشيه ي گسلها متحمل دگرگوني حركتي گشته و لذا داراي بخشهاي
دگرگوني از سنگهاي اسليت و فيليت ميباشد. بهترين مثال آن حوضه ي
فليشي سفيدابه مي باشد. علاوه بر سنگهاي ذكر شده واحدهايي از
سنگهاي آتشفشاني حدواسط با تركيب آندزيتي كه داراي لايه بندي بوده
ونشان دهنده ي برجاي گذاري درمحيط دريايي است و متعلق به ائوسن
ميباشند پوشاننده رسوبات فليشي بوده وبرروي اين سنگهاي آتشفشاني
فليشهاي مناطق كم عمق به همراه آهكهاي مناطق كم عمق دريايي قرار
گرفته اند. سن گروه فليشي-آذرآواري متعلق به پالئوسن تا اليگوميوسن
مي باشد.
رسوبات نئوژن:
با يك ناپيوستگي زاويه دار رسوبات نئوژن به روي واحدهاي فوق الذكر قرار ميگيرند كه شامل كنگلومرا،ماسه سنگ،توف،توف مارني،گچ ومارن مي باشند كه دربخشهاي شمال شرقي،جنوب ومركزي زون سيستان ديده مي شوند.همچنين اين واحد سنگي را سنگهاي آتشفشاني همراهي مي كنند و اينها در پهنه ي سيستان و پهنه ي لوت داراي ويژگيهاي چينه سنگي مشابهي ميباشند.
....مطالب دیگر:
📗جزوه مبانی نظري معماري📗جزوه معماري منظر📗جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست📗جزوه عناصر جزئيات رشته معماری📗جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری📗جزوه درك عمومی معماری📗جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری📗جزوه زبان تخصصی هنر معماری📗جزوه ایستایی معماری📗جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری📗جزوه معماری فولدینگ رشته معماری📗آمار و روشهاي کمی در کتابداري(قسمت اول)📗فناوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📗کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📗مدیریت کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📗مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📗منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📗سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📗مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)📗زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)📗جزوه میکروبیولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی📗جزوه مهندسی صنایع غذایی📗جزوه تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی📗جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی📗مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی